REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.GALERIA5PIĘTRO.PL

 • 1 [Postanowienia wstępne]
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Formularza kontaktowego.
 2. Regulamin określa ponadto zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz podstawowe zasady zakupu Obrazów stacjonarnie w Galerii.
 3. Serwis Internetowy pod adresem: galeria5pietro.pl prowadzony jest przez IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Racławicka 146 piętro V, 02-117 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000763500, NIP 701-089-77-51.
 4. Serwis Internetowy funkcjonuje w oparciu o zasady określone w Regulaminie.
 5. Celem prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego należy zapoznać się z Polityką prywatności dostępną tutaj.
 • 2 [Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Formularz kontaktowy – usługa świadczona przez Organizatora drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikowi przesłanie do Organizatora wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym;

Galeria – galeria sztuki pod nazwą „Galeria 5 Piętro”, mieszcząca się pod adresem: ul. Racławicka 146 piętro V, 02-117 Warszawa, prowadzona przez IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Racławicka 146 piętro V, 02-117 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000763500, NIP 701-089-77-51;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019.1145. t.j.);

Obraz – utwór plastyczny znajdujący się w zbiorach Galerii oraz prezentowany w Serwisie Internetowym;

Organizator – IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Racławicka 146 piętro V, 02-117 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000763500,
NIP 701-089-77-51;

Regulamin – niniejszy regulamin;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1);

Serwis internetowy – elektroniczny serwis internetowy mieszczący się pod adresem: www.galeria5pietro.pl;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego;

 • 3 [Serwis Internetowy]
 1. Serwis internetowy służy wyłącznie prezentacji Obrazów dostępnych stacjonarnie w Galerii i ma charakter jedynie poglądowy.
 2. Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. W Serwisie Internetowym zamieszczone są zdjęcia cyfrowe Obrazów, co powoduje, że kolory Obrazu w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić.
 4. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie Internetowym, w tym przede wszystkim zdjęcia i opisy Obrazów stanowią własność Organizatora i są chronione prawem autorskim. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody Organizatora.
 • 4 [Obrazy]
 1. Wszystkie Obrazy sygnowane są nazwiskiem lub pseudonimem ich autora. Na życzenie klienta Organizator wydaje świadectwo autentyczności Obrazu.
 2. Obrazy są sprzedawane wraz z oprawą wyłącznie wówczas, gdy Obraz w chwili zawarcia umowy sprzedaży posiada już oprawę.
 3. Na indywidualne zamówienie klienta Organizator oprawi Obraz we własnym zakresie, na koszt klienta.
 • 5 [Zasady sprzedaży Obrazów]
 1. W trosce o najwyższą jakość Obrazów Galeria prowadzi wyłącznie sprzedaż stacjonarną w siedzibie Galerii. Sprzedaż internetowa Obrazów jest wyłączona.
 2. Umowa sprzedaży Obrazu zawierana jest w siedzibie Galerii. Wzór umowy sprzedaży można zobaczyć tutaj.
 3. Użytkownik zainteresowany zakupem Obrazu może skontaktować się z Organizatorem przed przybyciem do Galerii, celem uzyskania informacji o cenie oraz dostępności danego Obrazu. Użytkownik może skorzystać z usługi Formularz kontaktowy w polu Obrazu, którego dotyczy zapytanie, bądź wysłać wiadomość bezpośrednio do Galerii na adres: biuro@galeria5pietro.pl.
 4. Organizator odpowie na wiadomość Użytkownika na adres e-mail wskazany w Formularzu kontaktowym, bądź na adres e-mail, z którego została wysłana bezpośrednia wiadomość e-mail. Odpowiedź Organizatora nie będzie stanowić oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator dba, by informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym były aktualne, jednak w przypadku zainteresowania konkretnym modelem zaleca uprzedni kontakt z Galerią, z uwagi na fakt, iż dostępność Obrazu może ulec zmianie.
 • 6 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]
 1. Organizator świadczy na rzecz Użytkownika usługę elektroniczną Formularz kontaktowy, polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania wiadomości elektronicznej do Organizatora za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym.
 2. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest bezpłatnie.
 3. Korzystanie z Formularza kontaktowego wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do sieci Internet i urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie na nich tekstu (komputer, tablet, smartfon).
 4. Umowa o świadczenie usługi Formularz kontaktowy zawierana jest w chwili naciśnięcia przez użytkownika przycisku „Wyślij”, umieszczonego pod Formularzem kontaktowym. Umowa jest zawierana na czas określony, do chwili wyświetlenia w Serwisie Internetowym potwierdzenia wysłania wiadomości przez Formularz kontaktowy.
 • 7 [Dane osobowe]
 1. Administratorem Danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu Internetowego jest IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Racławicka 146 piętro V, 02-117 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000763500, NIP 701-089-77-51, e-mail: biuro@ikgtechnology.org.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO i innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Organizatorem na adres: biuro@galeria5pietro.pl.
 • 8 [Postanowienia końcowe]
 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego galeria5pietro.pl oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz zasad Polityki Prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz RODO.