REGULAMIN GALERII 5PIĘTRO

 1. Organizatorem aukcji jest Galeria5Piętro  – marka, której właścicielem jest firma IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. M. Kopernika 5 lok.LU8, 00-367 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000684811, NIP 701-070-22-79– zwany dalej Domem Aukcyjnym. Zwana dalej „Galerią”
 2. Dane kontaktowe organizatora Aukcji: office@ikgtechnology.org.pl, tel 662 180 201.
 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność galerii. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęć i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 4. Aukcja prowadzona jest przez Galerię,  po decyzji Galerii, poddaje obiekt ponownej licytacji. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe , poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu takiej transakcji Galerii, informuje po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 5 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji.
 5. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.
 6. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z ich opisem katalogowym.
 7. Istnieje możliwość  uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem portalu internetowego onebid.pl.
 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcyjnego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 9. Postąpienia w aukcji

do 2000                        – 100 zł

2 000 – 5 000               – 200 zł

5 000 – 10 000             – 500 zł

10 000 – 30 000        – 1 000 zł

30 000 – 100 000      – 2 000 zł

 1. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu/obiektów w terminie 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się  z umowy przez Kupującego Galeria ma prawo naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży .
 2. Prawo własności do wylicytowane obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie  przez Kupującego całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną. Płatność może nastąpić gotówka w kasie Domu Aukcyjnego lub przelewem na konto bankowe :

Nr konta:
mBank 34 1140 2004 0000 3502 8081 2663

Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża

 1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 3%. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 2. Galeria udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym na okres 5 lat od daty sprzedaży z zastrzeżeniem: gwarancja udzielana jest jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 3. Przy zakupie niektórych obiektów ( oznaczonych znakiem*) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – art. 19 – 195, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( teks jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami ). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowane
 4. Galeria udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym na okres 5 lat od daty sprzedaży z zastrzeżeniem: gwarancja udzielana jest jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 5.  Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. Jeżeli Obiekt sprzedawany jest w ramie, Galeria nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
 6. Po zakończeniu aukcji stromy mogą ustalić inny niż osobisty odbiór obiektu.
 7. Galeria nie przekazuje, wraz z obiektem, prawa do jego reprodukowani, ani też majątkowego prawa autorskiego.
 8. Zgodnie z ustawą ( Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249)  ma obowiązek zbierać dane osobowe Klientów.
 9. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ujednolicony tekst ustawy: DZ. U. 22 poz. 1467 – dalej KSH).
 10. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 11. W związku z ustawą z dnia 2003 lipca 2003 .o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( Dz.U. nr 162 poz. 1568 z póź. m.)  zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie prawa polskiego.